(Nhóm ống kính) Thể loại lens: M[Standard Lens]; (Nhóm ống kính) Loại ngàm lens: M[Canon EF]; (Nhóm ống kính) Lens Fullframe - Crop: S[Full Frame]; (Nhóm ống kính) Lens dùng cho: S[Canon]; (Nhóm ống kính) Filter Size: S[Size 77mm]; Manufactory: E[Canon];

Không có sản phẩm trong phần này