(Nhóm ống kính) Thể loại lens: M[Standard Lens]; (Nhóm ống kính) Loại ngàm lens: M[Canon EF-S]; (Nhóm ống kính) Lens Fullframe - Crop: S[Crop APS-C]; (Nhóm ống kính) Lens dùng cho: S[Canon]; (Nhóm ống kính) Filter Size: S[Size 72mm]; Manufactory: E[Canon]

Không có sản phẩm trong phần này