(Nhóm ống kính) Thể loại lens: M[Wide Lens]; (Nhóm ống kính) Loại ngàm lens: M[Sony E]; (Nhóm ống kính) Lens Fullframe - Crop: S[Full Frame]; (Nhóm ống kính) Lens dùng cho: S[Sony]; (Nhóm ống kính) Filter Size: S[Size 82mm]; Manufactory: E[Sigma]; Tùy chọ

Không có sản phẩm trong phần này