Mục được đánh dấu với thẻ "Macbook Pro M2 Silver":