Manufactory: E[Corsair]; Bus Ram: E[1600 Mhz]; Tùy chọn theo giá: C[Y]; Dung lượng RAM: M[4GB]

Không có sản phẩm trong phần này